OSH FKA

STRUKTUR JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN FKA 2022/2023

TERMA RUJUKAN JKK FKA

Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan FKA adalah bertanggungjawab:

i Membantu dalam pembangunan kaedah-kaedah keselamatan dan
kesihatan, sistem kerja yang selamat dan kajian semula keberkesanan
program keselamatan dan kesihatan.
ii Menjalankan penyiasatan ke atas mana-mana perkara keselamatan dan kesihatan untuk dibawa ke perhatian majikan.
iii Menjalankan kajian tentang trend kemalangan, kemalangan nyaris, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan dan penyakit pekerjaan yang berlaku di tempat kerja.
iv Melaksanakan pemeriksaan tempat kerja sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.
v Membincangkan pemerhatian hasil pemeriksaan tempat kerja dan membuat cadangan kepada majikan mengenai langkah-langkah pemulihan yang perlu diambil tentang perkara yang boleh memberi kesan kepada orang di tempat kerja.
vi Melaporkan kepada majikan tentang keadaan atau amalan-amalan yang tidak selamat dan tidak sihat di tempat kerja bersama cadangan-cadangan untuk langkah pemulihan.
vii Membantu majikan dalam sebarang program berkaitan keselamatan dan kesihatan dalam usaha untuk menggalak dan membudayakan amalan kerja selamat di tempat kerja.
viii Menjalankan mesyuarat seberapa kerap yang perlu setara dengan risiko yang dihadapi di tempat kerja tetapi hendaklah bermesyuarat tidak kurang daripada tiga bulan sekali.
ix Mempelawa mana-mana orang yang terlibat atau mempunyai pengetahuan tentang sebarang kemalangan, kemalangan nyaris, kejadian berbahaya, keracunan dan penyakit pekerjaan yang berlaku di tempat kerja untuk menghadiri sebarang mesyuarat jawatankuasa ini yang akan membincangkan peristiwa itu.

 

VISI

 Memperkasa budaya kerja selamat dan sihat di Fakulti Kejuruteraan Awam (FKA)

MISI

Menambahbaik sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan berpandukan kefahaman, tanggungjawab dan pengaturan kendiri

OBJEKTIF

Memastikan keselamatan, kesihatan dan persekitaran kerja yang selamat dan sihat bagi semua warga FKA

LAPORAN PEMERIKSAAN TEMPAT KERJA (WORKPLACE INSPECTION)

Makmal Mikro Struktur, Jan/2023

Makmal Alam Sekitar, Jan/2023